Giới thiệu các sản phẩm mới, các nhu cầu về sản phẩm phụ kiện bếp thông minh mới. Các bài viết dựa vào dữ liệu lịch sử bán hàng, các nhu cầu tìm kiếm, các điều tra hành vi người tiêu dùng, từ đó phân tích, đánh giá và tổng hợp đưa ra các nhận định về hành vi, thị trường đối với sản phẩm phụ kiện bếp thông minh