Đánh giá các xu hướng tiêu dùng về hành vi tìm kiếm, mua sắm và dự định của khách hàng trên cơ sở số liệu thống kê nội bộ, ngành, các báo cáo uy tín của bên thứ 3. Từ đó, đưa ra các đánh giá xu hướng tiêu dùng mới đối với phụ kiện tủ bếp thông minh